Kurzy francouzštiny na šk. rok

Zobraz všechny kurzy
Kód kurzu:
Učebnice
Zahájení kurzu
Kurz má akreditaci Min. školství na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004Sb. Počet studentů v kurzu od: 5
ano
Cena
Cena: 0
+
-
Objednávám míst v kurzu
Objednat

Jazykový kurz francouzštiny pro mírně pokročilé – F4MP
Podle čeho se budu učit?
Materiál: Connexions – – Niveau 1 (+cahier d´exercices), lekce 5-11(12)
Kdo se může do kurzu zapsat, co má od hodin očekávat a co už musí umět?
Kurz je určen pro studenty, kteří v minulých letech absolvovali kurz francouzštiny pro začátečníky, nebo ovládají francouzštinu na úrovni prvních pěti kapitol z učebnice Connexions 1. Studenti, kteří se do kurzu přihlásí, by tedy měli zvládat základy jazykové komunikace a slovní zásobu z každodenního života (číslovky, národnosti, volný čas, práce, sport, internet, názvy měsíců, dnů a obecně orientace v čase: porozumění časových výrazů, důležitých např. na vlakovém nádraží, základy slovní zásoby týkající se jídla). Dále by měli umět se představit a zjistit informace o svém okolí. Co se týče gramatických pravidel a struktur, studenti by měli ovládat časování sloves první třídy a některých dalších sloves jako jít, moci, chtít, mít, být, přijít, znát, muset, umět, vědět, přítomný čas a základy budoucího času. Výuka je vedena v češtině i ve francouzštině, zábavnou formou tak, aby studenti co nejlépe porozuměli probranému učivu. Pracuje se s učebnicí Connexions, jejíž součástí je poslechové CD s autentickými dokumenty), e-learningem jazykové školy Teburg a dalšími materiály. K dispozici máme také multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Hodiny jsou o to zajímavější.
Co vše se bude v kurzech probírat?
Rámcově se řídíme kapitolami 6-11 z kmenové učebnice. V kurzu se naučíme, jak si objednat jídlo v restauraci, na trhu, jak se u někoho na návštěvě zeptat, kde je koupelna, a zopakujeme, co vše se dá dělat ve městě, jak se zeptat na cestu. Mimo jiné odjedeme virtuálně na prázdniny. Podíváme se, jak francouzština vypadá ve své hovorové formě. Seznámíme se s lidským tělem Francouzů a Francouzek a popíšeme jejich charakterové vlastnosti. Natrénujeme si také vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Zopakujeme a prohloubíme si gramatiku (rozkazovací způsob, předložky, minulý čas, řadové číslovky, zájmena ve funkci předmětu a jejich postavení, ukazovací zájmena, zájmeno en, y, budoucí čas, vztažné věty s „qui- que- où“, zvratná slovesa, částečný zápor a případně také přítomný konjunktiv). Soustavně budete v kontaktu s novou slovní zásobou. S tou se budete seznamovat jak tematicky (město, dům, barvy, rodina, tělo, popis osoby), tak nahodile pomocí práce s texty. Naučíme se, jak ve francouzštině vytvořit delší, souvislejší text/mluvené slovo, jak náš projev správně strukturovat a jak argumentovat. Pozornost bude nadále věnována i výslovnosti a pravopisu.
Jaké jsou výhody tohoto kurzu?
V kurzech se zaměřujeme na skutečný francouzský jazyk, se kterým se reálně ve Francii setkáte. Máme za to, že jazyk se nejlépe naučíte právě intenzivním kontaktem s jeho opravdovou podobou, nikoli tou „učebnicovou“. Zvyknete si na francouzský způsob vyjadřování a myšlení. Hodiny jsou zaměřené na využití jazyka v praxi, při cestování, práci či studiu a přizpůsobované Vaším individuálním potřebám při výuce.
Co se v tomto kurzu naučím?
V kurzu se naučíme, co vše se dá dělat ve městě, jak se zeptat na cestu, jak se u někoho na návštěvě zeptat, kde je koupelna a virtuálně odjedeme na prázdniny. Podíváme se, jak francouzština vypadá ve své hovorové formě. Pozorně si prohlédneme lidské tělo Francouzů a Francouzek a popíšeme jejich charakterové vlastnosti. Natrénujeme si také vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Zopakujeme a prohloubíme si gramatiku (rozkazovací způsob, předložky, minulý čas, řadové číslovky, zájmena ve funkci předmětu a jejich postavení, ukazovací zájmena, zájmeno y, budoucí čas, částečný zápor a případně také přítomný konjunktiv). Soustavně budete v kontaktu s novou slovní zásobou. S tou se budete seznamovat jak tematicky (město, dům, barvy, rodina, tělo, popis osoby), tak nahodile pomocí práce s texty. Naučíme se, jak ve francouzštině vytvořit delší, souvislejší text/mluvené slovo, jak náš projev správně strukturovat a jak argumentovat. Pozornost bude nadále věnována i výslovnosti a pravopisu.
Jak budou probíhat lekce?
I nadále je v hodinách kladen důraz na komunikační hledisko. Budete vedeni k samostatnému a pohotovému používání francouzštiny. Naučíte se naslouchat ostatním a porozumět základním informacím z nahrávek rodilých mluvčích. Setkáte se s takovou francouzštinou, jakou se v současné době ve Francii skutečně mluví.

0